top of page

Nước cho người di cư

Chiến dịch truyền thông xã hội xoay quanh những khó khăn trong tiếp cận nguồn nước sạch của người dân nhập cư tại Hà Nội.