top of page

​Bài viết nổi bật

Tại sao cần thay đổi hành vi để phát triển xã hội?

Có những hành vi được khuyến khích, cũng có những hành vi cần ngăn chặn. Vậy, những hành vi đó tác động tới xã hội như thế nào?

Dự án xã hội - Tác nhân thay đổi cộng đồng

Dự án phát triển xã hội là gì? Một dự án phát triển có thể tạo ra thay đổi cho xã hội như thế nào?

Marketing xã hội: Khi Marketing không chỉ để bán hàng 

Thay vì bán một sản phẩm, Marketing Xã hội bán những hành vi có ích cho cộng đồng.

Tất cả bài viết

Thăng Viết.

bottom of page