top of page

CARE InfoAct

Chiến dịch hướng đến thay đổi khuôn mẫu giới nhằm nâng cao vị thế và tiếng nói của người phụ nữ DTTS trong các quyết định của hộ gia đình.