top of page

DID STEP - Marketing Toolbox

Chiến dịch nâng cao năng lực truyền thông cho hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân thông qua xây dựng chiến lược và cung cấp bộ công cụ Marketing.