top of page

CARE EFSEM

Chiến dịch truyền thông xã hội hướng đến tăng cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động sinh kế và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.